ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


: : การจองห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) : :
(ห้องประชุม สนผ. ชั้น 8 ยกเลิกการจองชั่วคราว เนื่องจาก สนผ. จำเป็นต้องใช้ห้องประชุมทุกวัน)

สีพื้นหลังนี้ คือ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC)
สีพื้นหลังนี้ คือ ห้องประชุม สนผ. ชั้น 8 ห้องใหญ่
สีพื้นหลังนี้ คือ ห้องประชุม สนผ. ชั้น 8 ห้องเล็ก
<< January 2017 >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
ผู้บันทึกการจอง กรรณิการ์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนโยบายและแผน
ประธานการประชุม .
หัวข้อการประชุม ตรวจสอบระบบ
ประเภทการจอง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC)
ช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน 09.00 - 12.00 น.
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 022815851
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้จอง 022815851
บันทึกการจอง เมื่อ 2017-01-16
ผู้บันทึกการจอง กรรณิการ์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนโยบายและแผน
ประธานการประชุม .
หัวข้อการประชุม ตรวจสอบระบบ
ประเภทการจอง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC)
ช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน 13.00 - 16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 022815851
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้จอง 022815851
บันทึกการจอง เมื่อ 2017-01-16

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบสิทธิ์การใช้ห้องประชุม / ระบบการประชุม ก่อนวันที่จะใช้จริง เนื่องจากอาจถูกยกเลิก กรณีมีความจำเป็น ต้องใช้ระบบที่ไม่มีในห้องประชุมอื่น ๆ

[ จองห้องประชุม/ระบบการประชุม ] [ แสดงการจอง ศูนย์ DOC ] [ แสดงการจอง ห้องสนผ. ] [ แสดงการจองทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]

ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281 5851 โทรสาร 0 2281 5232 E-mail : obec_doc@hotmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย นายโอภาส สถิตย์เสถียร โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี