ขั้นตอนการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน
บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
คู่มือรายงานผลการรับนักเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา (ปี 2556)
คู่มือรายงานผลการรับนักเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน (ปี 2556)

คู่มือดูสรุปรายงานผลการรับนักเรียน (ปี 2556)
 

 
ดาวน์โหลด Banner การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557